Facebook Страница

Историята на Таро

Приема се, че думата ТАРО идва от река Таро, приток на река По. Точна информация за произхода на картите Таро липсват. Едно е ясно - че те са много стара и комплексна система за разгадаване на бъдещето по доста оригинален начин.

таро

Много учени са се занимавали с въпроса откъде водят началото си картите Таро, но до момента всичко е на етап пред­положения и догадки. Едни изследователи твърдят, че идват от Египет, Индия, Тибет или Атлантида, а други допускат версията, че те са част от закодирани знания от извънземен произход.

Истината и стремежът на човека към нея са вечни. Уче­нието за истината през вековете винаги е било приемствено. Запечатано в символи, то е дошло до нас в най-древния па­метник на човешкия живот - „Свещената книга на Тот. Вели­ките Аркани Таро". Знанието, взето от дълбините на човеш­кия дух, не може да бъде подчинено на външните условия. Затова, когато настъпва упадъкът на Египет, Великата Кни­га на Тот и нейната безгранична мъдрост били запазени за поколенията, като са пренесени в символи и цветове върху карти за игра. Жреците поставили начело на колодата Глупа­ка и с това спасили безценното творение.

Някои учени казват, че Таро се появява в Европа през XIV в., когато е било използвано като средство за ограмотя­ване.

От средата на XV в. датира първата запазена италианс­ка колода, наречена „Тарото на Висконти" или „тарочи", пренесени оттам във Франция. Възможно е картите да са би­ли променени като част от тайния цигански фолклор и в то­зи си вид да са дошли в Европа по време на циганската миг­рация на Запад.

Разпространявали се предимно сред аристокрацията, защото стрували твърде скъпо. Когато започнало масово­то им отпечатване, те станали достъпни за по-широк кръг от хора.

Картите променяли вида си през вековете. Църквата ги смятала за еретически и опасни и нееднократно са били конфискувани и изгаряни. Съвременните окултисти са ги изме­нили, пропускайки или придавайки друг вид на някои от тях, с цел създаването на по-модерни и индивидуализирани колоди. Традиционните европейски карти Таро, стандартизирани през XVIII в., са най-впечатляващо украсените и най-мис­тичните. Доста художници са пресъздали тези древни симво­ли според своя стил. През вековете много известни творци са показали своето майсторство при създаването на ориги­нални рисунки за различни колоди, а през XX в. дори Салвадор Дали отдава таланта си и рисува Таро. Различни версии на колодите да разгледате в галерията на orakuli.com.

Таро не принадлежи към никоя религия и е по-скоро една мозайка от много традиции, върху формирането на която са оказали влияние много фактори - започвайки с Кабала до легендите за крал Артур, от късните магически практики до символизма на розенкройцерите. Човек не може да разбере всичките измерения на Таро, защото то има много аспекти: астрологичен, медитативен, алхимичен, нумерологичен и др., но през годините и засега най-голямо внимание се отде­ля на възможността с него да се предсказва бъдещето. Тъй като Таро включва в себе си много древни учения, начините за гледане с тези карти са най-различни. Точно по тази при­чина за някои хора Таро е увлекателна игра за гадаене, чия­то цел е да отговаря на различни въпроси от личен характер. Докато за други то е книга за живота, защото от многоброй­ните комбинации на подреждане на картите може да се изв­лече богата информация за човека, природата, вселената. To­ва дава възможност да се надникне в дълбочините на душа­та, където тя мисли в образи и затова Таро се явява енциклопедия на човешката душа.

Навлизането в неговия свят е творческо изследване на огромно информационно пространство и изисква свободно съзнание, интуиция, висока нравственост и сериозно отно­шение.

Заниманията с Таро са чудесен урок и начин за постига­не на единство между мисъл и образ. Те разкриват дълбочи­ната на интуитивните връзки и дават възможност за ново придвижване нагоре по стълбата на личното духовно израст­ване.

Картите са 78 на брой, разделени на Големи аркани (arcane - тайна) - 22, и Малки аркани - 56.

Основни са Големите аркани, или наречени още Силни козове. Те имат най-голямо окултно значение и могат да се разглеждат като етапи в развитието на човека - от Глупака, през Колелото на съдбата до съвършения символ на Света. Първите 11 карти олицетворяват първата половина от живо­та и са ориентирани към положително взаимодействие и раз­витие. Другите 11 ни насочват към самовглъбяване и конце­нтрация върху духовното самоусъвършенстване.

Малките аркани са 56. Разделени са на 4 бои: пентакли (съответстват на карите), чаши (съответстват на купите), жезли (съответстват на спатиите) и мечове (съответстват на пиките).

Всеки вид се състои от 14 карти. 10 са номерирани. Ос­таналите 4 за всяка боя са фигури - паж, рицар, кралица и крал.

Пентаклите отразяват действията на човека извън дома - амбиции, упорит труд за постигане на благополучие, фи­нансово състояние, търговия, издигане, успехи.

Чашите са свързани с емоциите - творчество, любов, привързаност, брак, семейство.

Жезлите са картите на успеха, отразяват ума, света на идеите, интелектуалната мощ, парите, работата, но и финан­сови трудности и неприятности.

Мечовете символизират активността и прогреса, обра­тите и противопоставянето, предупреждават за опасности, беди, врагове и загуби.

Магията на Таро е завладяваща. Този свят на символи и образи обгръща занимаващия се и го повежда към загадки­те на дълбокото съзнание. Развива въображението и интуи­цията

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme