Facebook Страница
Featured

Таро значения - Мечове

Индекс на статията

 

АСО МЕЧОВЕ

асо мечове

Управляващ елемент - Въздух

Ключова дума - разграничение

ТЪЛКУВАНЕ

права: внасяне на яснота в сложни проблеми; коренна про­мяна в личния живот; разпадане на създадени връзки или отношения в името на дадена перспектива; действие, си­ла, смелост

обърната: начало на сериозен конфликт; стигане до край­ности при сблъсък на интереси; несправедливи упреци към околните

В съседство с:

 • Провесения - опасностот природни бедствия или кражби
 • Тройка пентакли - намиране на изход от сложна обстановка
 • Петица мечове - неприятностите в бизнеса са неизбежни
 • Обърната: с Четворка жезли - сериозен сблъсък на интере­си

ДВОЙКА МЕЧОВЕ

двойка мечове

Управляваща планета - Венера

Съответства на I декада на Везни

Ключова дума - безпристрастност

СИМВОЛИЗИРА безпристрастния из­бор като основа на абстрактното мисле­не; съвършеното равновесие; правото на предпочитания на интелекта

ТЪЛКУВАНЕ

права: изглаждане на различия; компромис, постигнат с из­вестно напрежение; отзивчивост и деликатност в човеш­ките отношения; изящество на мисълта и съвършенство на стила; приятелство; единодушие и последвал застой; отлагане

обърната: грешно изтълкувана ситуация поради невярна информация; скрити съображения; задаване на въпроси в неподходящ момент; бъбривост; заядливост; липса на дипломатичност

 • В съседство с:
 • Глупака - слаби позиции в бизнеса
 • Мага - неуспешен опит за разрешаване на проблем
 • Смъртта - обмислени промени
 • Обърната: с Двойка жезли - липса на такт при делови кон­такти

 


ТРОЙКА МЕЧОВЕ

тройка мечове

Управляваща планета - Уран

Съответства на II декада на Везни

Ключова дума - отчуждение

СИМВОЛИЗИРА идеята за определяне границите на мисълта, която е дос­тигнала синхрон с материята; придържането към установените пра­вила в живота заради общата хармо­ния и справедливостта

ТЪЛКУВАНЕ

права: неблагоприятна емоционална атмосфера; тъга; нат­рупана умора в работата; наближаващо неприятно съби­тие; раздяла с любимия образ; неприемане на чуждо мне­ние; самоизмама

обърната: разочарование; несъвместимост; апатия; отсъ­ствие; противопоставяне; невъзможност да се направи един или друг избор; духовно отчуждение; безредие; объркване

В съседство с:

 • Отшелника - бягство от действителността
 • Колелото - скорошна раздяла с безпаричие
 • Петица пентакли - невъзможност да бъде направен избор в момента
 • Обърната: с Рицаря на жезлите - противопоставяне на сили­те на деня

 


ЧЕТВОРКА МЕЧОВЕ

четворка мечове

Управляваща планета - Меркурий

Съответства на III декада на Везни

Ключова дума - предпазливост

ТЪЛКУВАНЕ

права: отказ от неразумен начин на живот; спокоен период на възстановяване на душевното равновесие; оттегляне от активна дейност; самоанализ и събиране на силите за по-нататъшни действия

обърната: сдържаност; депресия; крайна умора, предизви­кана от пренатоварване; изострена чувствителност; нес­воевременни действия; контрол върху разходите

В съседство с:

 • Колелото - здравословни проблеми
 • Кулата - наближаваща опасност от фалит
 • Петица чаши - задължителен период на преценка и самоана­лиз
 • Обърната: с Четворка пентакли - преумора, невъздържа­ност, грешки

 


ПЕТИЦА МЕЧОВЕ

петица мечове

Управляваща планета - Уран

Съответства на I декада на Водолей

Ключова дума - недоволство

СИМВОЛИЗИРА силата на мисълта ка­то залог за победа при сблъсък с действителността, но и отслабването на мисълта под въздействие на чувствата; чисто интуитивния подход в действията, който може да доведе до поражение; стремежа към обновление, който носи и риск

ТЪЛКУВАНЕ

права: влошаване на взаимоотношенията между близки и приятели; неприятности; провал; непостоянство в чувствата; самосъжаление; трябва да се приемат наложе­ните ограничения и да се живее според възможностите; обрат; безчестие; заблуда

обърната: злоупотреба със силата; застой в кариерата; под­лост; интриги; безцеремонност; неблагодарност

В съседсво с:

 • Краля на пентаклите - възмущение от действия на бизнес партньорите
 • Пажа на чашите - изневяра или раздяла с любимия образ
 • Жезлите - изисква по-голямо внимание към колеги и близки
 • Обърната: с Двойка мечове - безперспективност в кариера­та и любовта

 


ШЕСТИЦА МЕЧОВЕ

шестица мечове

Управляваща планета - Меркурий

Съответства на II декада на Водолей

Ключова дума - общуване

СИМВОЛИЗИРА разумния преход от стария начин на живот към нов; спонтан­ната реализация; устрема напред към ов­ладяване на непознати хоризонти; точно разчетената саможертва

ТЪЛКУВАНЕ

права: отстояване на възгледите; преодоляване на труднос­тите; общуване и запознанства по време на пътуване; хо­датайство; бавно излизане от натоварвания и тревоги и възстановяване на самочувствието

обърната: отлагане; застой; неочаквани оскърбления; без­силие; търсене на начини за справяне със затворен кръг от проблеми

В съседство с:

 • Влюбените - правилен избор в любовта
 • Седмица чаши - дългоочаквано емоционално обяснение
 • Осмица жезли - преодоляване на пречки в резултат на хода­тайство
 • Обърната: с Десятка жезли - движение в затворен кръг

 


СЕДМИЦА МЕЧОВЕ

седмица мечове

Управляваща планета - Венера

Съответства на III декада на Водолей

Ключова дума - импулсивност

СИМВОЛИЗИРА прекъсването на мис­ловния процес, когато разумът се сблъска с неочакваното; песимизма, който пречи на обективната оценка на реалния живот

ТЪЛКУВАНЕ

права: дисхармония; безпокойство по финансови въпроси; неочаквани неприятности; ловкост и съобразителност при постигане на целта; неприятно усещане за неискре­ност; провал на нещо в последния момент

обърната: получаване на лоши съвети; обезкуражаване; напразни усилия да се подобри положението в бизнеса; липса на достатъчен опит и съобразителност; прекомерна импулсивност; празна мечтателност

В съседство с:

 • Мага - неуспешен опит за пробив в бизнеса
 • Папата - възстановяване на приятелски отношения
 • Умереността - скромни постижения поради недостатъчни усилия
 • Обърната: с Асо мечове - очакване на промяна

ОСМИЦА МЕЧОВЕ

осмица мечове

Управляваща планета - Меркурий

Съответства на I декада на Близнаци

Ключова дума - непредвидимост

СИМВОЛИЗИРА интелекта като нов източник на човешките възможности -възвишеност на разума, бързина на дви­жение на мисълта и неочакваните й трансформации; стремежа към осмисляне на живота

ТЪЛКУВАНЕ

права: състояние на нерешителност; задържане; закъсне­ние; немилост; отстраняване; отлагане на решително действие пред страх от последствията; изкуствено създа­дена неприятна ситуация; криза; пречки; конфликти

обърната: злоба; съжаление; умора; сериозни неприятнос­ти; нещастни случаи; нетрудоспособност; противопоста­вяне

В съседство с:

 • Провесения - досадна намеса на роднини
 • Рицаря на жезлите - предстоящ период на неуспехи
 • Деветка мечове - неочаквана беда
 • Обърната: с Деветка пентакли - трудно контролиране на емоциите

 


ДЕВЕТКА МЕЧОВЕ

девятка мечове

Управляваща планета - Марс

Съответства на II декада на Близнаци

Ключова дума - съмнение

СИМВОЛИЗИРА активното включване на ума в логическото съприкоснове­ние със света и отражението му в съз­нанието чрез словото; необходимост­та от нов подход към всичко остаряло в живота

ТЪЛКУВАНЕ

права: лоша карта; мъчителен страх пред неизвестното; ра­зочарование; страдание; бедност; предчувствие за настъпваща беда; кошмари; чувство за вина от минали действия; необходимо е положително мислене

обърната: съмнителни дейности; заблуди и загуби; лъжи и клевети; отчаяние, водещо до жестокост; емоционална неустойчивост

В съседство с:

 • Силата - лоши предзнаменования
 • Луната - напразни очаквания
 • Съда - поглед в бъдещето
 • Обърната: с Двойка чаши - измама от близки хора

 


ДЕСЯТКА МЕЧОВЕ

десятка мечове

Управляваща планета - Слънце

Съответства на III декада на Близнаци

Ключова дума - страдание

СИМВОЛИЗИРА постоянната необхо­димост от общуване; наблюдателността и склонността към практическо използ­ване на мисълта; реформаторската роля на ума в конкретния момент - тук и сега

ТЪЛКУВАНЕ

права: сълзи; болка; огорчения; меланхолия; стар проблем излиза на повърхността; болезнен край на дадена ситуа­ция; конфликт на идеи; провал на плановете

обърната: препятствия, които пречат да се продължи нап­ред; заблуди; изпитания; напразна загуба на време и па­ри; за любовта - неблагоприятни прогнози

В съседство с:

 • Императора - вземане на предпазни мерки срещу провал
 • Четворка пентакли - разочарование от подарък
 • Десятка пентакли - неутешимост след раздяла
 • Обърната: с Колесницата - нежелание за оздравяване

 


ПАЖ НА МЕЧОВЕТЕ

паж на мечовете

Управляващ знак - Близнаци

Ключова дума - непостоянство

СИМВОЛИЗИРА променливата роля на съдбата; невъзможността на чо­вешкия интелект да се откъсне от ма­териалните ограничения

ТЪЛКУВАНЕ

права: млад мъж без цел в живота, материално зависим, нуждаещ се от покровителство; намеса в личния живот на другите и домогване до тайните им; финансова неустой­чивост; непочтеност

обърната: илюзии; дребни спорове; импровизации; възпри­емане на мечтите за реалност; лицемерие; непредвидено зло; лоши новини; болест

В съседство с:

Мага - прекалена самоувереност
Папесата - зле прикривано лицемерие
Десятка пентакли - неочаквани промени в кариерата
Обърната: с Осмица жезли - опасност от нараняване


РИЦАР НА МЕЧОВЕТЕ

рицар на мечовете

Съответства на есенното равноденствие

Ключова дума - недоумение

СИМВОЛИЗИРА определянето на бъ­дещите насоки в живота на човека; съз­нателния избор на перспективи; стреме­жа към високи идеали; поставянето на собствените идеи над чувствата на дру­гите

ТЪЛКУВАНЕ

права: човек, който не е склонен на компромиси; готовност за бързи промени, които могат да причинят безпорядък; големи желания, но ограничени възможности; съзнател­но служене на висша цел; смелост; разрушение

обърната: начално развитие на събития, резултатите от ко­ито са неясни; неразбиране; недоумение; ненужни споро­ве; прибързаност; неразумност; гордост

В съседство с:

 • Силата - провал в надпревара
 • Двойка пентакли - трябва да се разчита и на другите
 • Рицаря на чашите - незапланувано гостуване
 • Обърната: с Императрицата - ненужни спорове

КРАЛИЦА НА МЕЧОВЕТЕ

кралицана мечовете

Управляващ знак - Водолей

Ключова дума - превъзходство

СИМВОЛИЗИРА разгръщането на мисълта във времето, което дава въз­можност тайното да стане действи­телно; хладния идеализъм, който не прощава на човешките слабости

ТЪЛКУВАНЕ

права: личност, движена не от състрадание, а от ненавист или жена, занимаваща се с военно изкуство - фехтовка, бойни спортове - проницателна и амбициозна; опасни промени и събития, на които трябва да се реагира мигно­вено; овдовяване; женски мъки и грижи; лишения

обърната: непредсказуеми ситуации; коварни планове, ос­новаващи се на измами и лъжи; силен противник; отмъ­щение; загуба на контрол над сложни обстоятелства; пре­дубеденост

В съседство с:

 • Петица пентакли - битови лишения; обезверяване
 • Кралицата на жезлите - делова, безкомпромисна бизнеспа­ртньорка
 • Асо мечове — коренна промяна в личния живот
 • Обърната: с Петица чаши - идея за справяне с конкуренция­та

КРАЛ НА МЕЧОВЕТЕ

крал на мечовете

Управляващ знак - Везни

Ключова дума - проницателност

СИМВОЛИЗИРА силата на човешкия разум; избора между две възможности, благодарение на който се определя по­нататъшното развитие на мисълта; властта на управляващите; способността да се обобщават прогресивните идеи

ТЪЛКУВАНЕ

права: енергичен човек, който вярва в себе си и който не се доверява на никого; водач - принципен и изобретателен, с големи умствени способности - готов да промени ради­кално съществуващата обстановка; власт; закон; превъз­ходство

обърната: човек, който се хвали с минали заслуги; вечно колебаеща се личност; злоба и жестокост; управление от позиция на силата; опасност; агресия; лоши намерения

В съседство с:

 • Глупака - опасност от започване на съдебен процес
 • Деветка чаши - справяне с трудности благодарение на доб­ри съвети
 • Тройка мечове - напрежение в емоционалните отношения
 • Обърната: с Пажа на мечовете - желание за отмъщение

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme