Facebook Страница
Featured

Таро значения - Пентакли

Индекс на статията

АСО ПЕНТАКЛИ

Асо пентакли

Управляваща планета - Луна

Съответства на II декада на Стрелец

Ключова дума - удовлетворение

СИМВОЛИЗИРА: осъзнаването смисъ­ла и целта на съществуването на чо­века, който е способен да постигне то­ва, към което се стреми; зараждането на желание за благополучие и нови възможности за успех; плодородието

ТЪЛКУВАНЕ

права: много силна карта; материални придобивки; прилив на средства; нови запознанства; нови източници за преус­пяване; сполучливи вложения; неочаквано наследство; достигане на хармония между материалното и духовно­то; щастие; възторг; красота; победа

обърната: негативното на гореказаното - ненаситна жажда за богатства, липса на доходи, нечестни придобивки; за­губи; в съседство с хубави карти може да вещае чудесни събития от голямо значение

В съседство с:

 • Силата - неочаквано откритие
 • Тройка пентакли - очаквана победа над обстоятелствата
 • Шестица чаши - сбъдване на стара мечта
 • Обърната: с Кулата - голямо напрежение

 ДВОЙКА ПЕНТАКЛИ

Двойка пентакли

Управляваща планета - Юпитер

Съответства на I декада на Козирог

Ключова дума - небрежност

СИМВОЛИЗИРА свободата на действие, даваща възможност да се изу­чат непознати области от живота с цел да се открие нещо възвишено; индивидуал­ното възприемане на действителността и стремежа към недостижимото

ТЪЛКУВАНЕ

права: хармонични промени - смяна на интересите, занима­нията, обстановката, но и известно непостоянство; липса на въображение и размах в работата; незначителни, но досадни пречки, вълнения, тревоги

обърната: усилията не дават резултат; склонност към конф­ликти; неуспешни делови контакти; страх от бъдещето; неоправдан риск

В съседство с:

 • Краля на чашите - малка парична помощ от добър приятел
 • Краля на жезлите - прекратяване на финансиране
 • Пентаклите - слабо подобряване на материалното състоя­ние
 • Обърната: с Двойка мечове - усложняване на нещата: дело­ви и лични


ТРОЙКА ПЕНТАКЛИ

Тройка пентакли

Управляваща планета - Венера

Съответства на II декада на Козирог

Ключова дума - сръчност

СИМВОЛИЗИРА индивидуалната дей­ност на човека, неговото лично и про­фесионално усъвършенстване; чув­ството за собствено достойнство и високи изисквания към околните

ТЪЛКУВАНЕ

права: стремеж към свръхуспех, често без да се подбират средствата; пренебрегват се чувствата; прагматизмът е голям, изискванията към себе си - също; необходимо е приспособяване към обстановката; не трябва да се про­менят плановете; начало на сътрудничество и привличане на съмишленици; постижения в изкуството; слава; изве­стност

обърната: търсене на лесни начини за постигане на целите; не се използват пълноценно собствените способности; попадане в проблемни ситуации; посредственост; незря­лост; дребнавост; напразни усилия

В съседство с:

 • Тройка чаши - висока длъжност, особено във военната об­ласт
 • Рицаря на жезлите - грижи за близък приятел или роднина
 • Асо мечове - огорчение или тъга, особено за девойките
 • Обърната: с Десятка жезли - унижение

 


ЧЕТВОРКА ПЕНТАКЛИ

Четворка пентакли

Управляваща планета - Меркурий

Съответства на III декада на Козирог

Ключова дума - надеждност

СИМВОЛИЗИРА правилно избрания път; конструктивното използване на въз­можностите за натрупване на състояние и упражняване на власт; стремежа към съвършенство; осъзнаването, че най-ценното богатство е животът на човека, който му се дава на земята

ТЪЛКУВАНЕ

права: постигнатото е стабилно; появява се конфликт меж­ду идеализма и здравия разум в усилията за достигане на бързи и практични резултати; нови бизнес дейности; ам­биция за осъществяване на по-голямо влияние върху дру­гите; сигурен материален успех; подаръци; възнагражде­ния

обърната: бягство от риска; недостатъчна увереност в собствените сили; съобразяване с миналото; крият се ис­тинските чувства; застой на творческата енергия; загуба на пари; напрежение; противодействие

В съседство с:

 • Рицаря на пентаклите - полезен подарък
 • Краля на чашите - време е да се върнат пари, взети назаем
 • Двойка мечове - подарък с цел помирение
 • Обърната: със Седмица мечове - загуба на пари; затрудне­ния

 


ПЕТИЦА ПЕНТАКЛИ

Петица пентакли

Управляваща планета - Юпитер

Съответства на I декада на Стрелец

Ключова дума - трудности

СИМВОЛИЗИРА развитието на твор­ческите способности, а това изисква единство между материалната и ду­ховната дейност; силното желание идеите да бъдат реализирани в живо­та; честото попадане под влиянието на чувствата, което довежда до изве­стна неуравновесеност и безпокойство

ТЪЛКУВАНЕ

права: проблеми, свързани с финансова несигурност и мате­риални загуби, а това води до обезверяване; трябва да се приеме ситуацията и да се търсят причините в собстве­ния характер, да не се отказват съвети от другите; затруд­ненията са временни и трябва да се върви напред

обърната: движение в погрешна посока, следствие на което придобитото може да бъде загубено без надежда за възстановяване; сблъсък на интереси; попадане под па­губното влияние на завистта и самосъжалението; безре­дие; хаос; разпуснатост

В съседство с:

 • Папата - разминаване с досадни задължения
 • Луната - поражение в спор
 • Десятка жезли - неприятности в резултат на лицемерие
 • Обърната с: Осмица чаши - скарване

ШЕСТИЦА ПЕНТАКЛИ

Шестица пентакли

Управляваща планета - Луна

Съответства на II декада на Телец

Ключова дума - благополучие

ОПИСАНИЕ - Шест пентакъла, почти достигнали земята, са поети от няколко странни същества. Пентаклите са симет­рично разпределени, което говори за хармония и благополучие.

СИМВОЛИЗИРА спокойното и овладя­но отношение към работата, което поз­волява с успех да бъдат осъществени ам­бициите; преклонението пред красотата и изкуството; хармонията с природата носи мъдрост и удовлетвореност от жи­вота

ТЪЛКУВАНЕ

права: стабилност и щедрост; подкрепа от приятели; финан­сови успехи; резултатно приключване на проекти; пови­шаване на самочувствието и авторитета; възстановяване на оптимизма и вярата както в собствените сили, така и по отношение на перспективите в работата; благоден­ствие

обърната: дългове и финансови затруднения; стремеж за измъкване от сложни ситуации с нечестни средства; ви­сокомерие; лицемерие в любовта; илюзии; завист и рев­ност

В съседство с:

 • Тройка пентакли - упорит стремеж към популярност
 • Асо чаши - перспективно начало в материалната сфера
 • Рицаря на мечовете - няма надежда за замогване
 • Обърната: с Двойка пентакли - грижи или тревоги за иму­щество

 


СЕДМИЦА ПЕНТАКЛИ

Седмица пентакли

Управляваща планета - Сатурн

Съответства на III декада на Телец

Ключова дума - талант

СИМВОЛИЗИРА идеята за пълното от­даване в работата, съобразено с есте­ствения ритъм на природата; отго­ворното отношение към труда и мето­дичното осъществяване на желания­та; заслуженото възнаграждение за положения труд и проявената спра­ведливост

ТЪЛКУВАНЕ

права: намиране на подходяща работа; получаване на инте­ресни и изгодни предложения за капиталовложения; ако се прояви търпение по отношение на бизнес делата, рогът на изобилието няма да закъснее; успешно преодоляване на трудностите; изобретателност

обърната: същото значение с отрицателен знак; неочаквани препятствия; обърканост; трудно преодолима конкурен­ция; объркване на плановете; неплатени заеми; грижи; нетърпение

В съседство с:

 • Провесения - кражба; вреда
 • Силата - победа над конкуренти
 • Слънцето - големи постижения в бизнеса
 • Обърната: със Седмица чаши - излишни вълнения, свързани с пари


ОСМИЦА ПЕНТАКЛИ

Осмица пентакли

Управляваща планета - Марс

Съответства на I декада на Дева

Ключова дума - откровеност

СИМВОЛИЗИРА дейността на човека като необходимост за поддържане на ди­намичното равновесие в света; способ­ността за лесно приспособяване към вся­какви условия; стремежа да не остава ни­що незавършено; натрупването на опит и рационалното му използване

ТЪЛКУВАНЕ

права: висок професионализъм във всичко; трудолюбие; спокойно и отговорно отношение към работата; удовол­ствие от труда; някои по-бързи и лесни печалби от пос­редничество и други услуги; в емоционален план - флиртуване и приятно прекарване на времето

обърната: досада в работата; липса на предприемчивост и стимули за инициативност; ниски доходи; неосъществени амбиции; хитрост; ласкателство; любовни неуспехи

В съседство с:

 • Императрицата - преодолени неразумни желания
 • Двойка чаши - успешно осъществяване на емоционални планове
 • Деветка жезли - победа на логиката при вземане на решения
 • Обърната с: Умереността - липса на амбиции


ДЕВЕТКА ПЕНТАКЛИ

Девятка пентакли

Управляваща планета - Сатурн

Съответства на II декада на

Дева Ключова дума - реализация

СИМВОЛИЗИРА връзката между тео­рията и практиката; способността да не се пречи на естествения ход на не­щата и същевременно да се оказва не­обходимият контрол; умението да се получава удоволствие от живота и ра­ботата; възможността душата да захвърли грижите и да надникне в дълбините на духовно­то

ТЪЛКУВАНЕ

права: делова независимост и интуиция; успешно приключ­ване на етап от живота - спечелване на конкурс, дипломи­ране, нова длъжност; нищо не трябва да се решава под въздействие на емоциите; за да се разчита на успех, е не­обходима предвидливост

обърната: на кариерата може да попречи проявата на любо­питство, завист, неблагодарност, липса на отговорност или неспазване на дадените обещания; занемаряване на приятелства; мошеничество; осуетени планове

 • В съседство с:
 • Папата - силна привързаност
 • Влюбените - лек дискомфорт в делови отношения
 • Луната - научаване на чужда тайна
 • Обърната с: Четворка пентакли - загуба на доверие

ДЕСЯТКА ПЕНТАКЛИ

Десятка пентакли

Управляваща планета - Венера

Съответства на III декада на Дева

Ключова дума - традиция

СИМВОЛИЗИРА промяната на матери­алния свят вследствие присъствието на човека в него; еволюцията и в животинс­кото царство; аналитичното отношение към жизнените процеси; необходимостта от въвеждане на ред в глобален мащаб; синхрона на жизненото удобство със свободата на ума

ТЪЛКУВАНЕ

права: успехи в бизнеса; популярност; големи материални придобивки; бързо издигане в кариерата; щастие в брака; зачитане на традициите; висок жизнен стандарт

обърната: големите успехи и материалното благополучие могат да доведат до негативни прояви на високо самочу­вствие, до пренебрегване болките и проблемите на други­те; лишаване от наследство; семейни неприятности

В съседство с:

 • Кулата - спор с влиятелна личност
 • Асо чаши - придобиване на имот
 • Седмица мечове - опасност от провал
 • Обърната: с Двойка жезли - неоправдано самочувствие


ПАЖНАПЕНТАКЛИТЕ

Паж на пентаклите

Управляваща планета - Луна

Съответства на II декада на Стрелец

Ключова дума - знание

ОПИСАНИЕ - На горска пътека, близо до високо дърво е спрял мъж, облечен в дълга дреха и зелено наметало. В лявата си ръка придържа пентакъл. Лицето му е сериозно, а погледът -устремен към далечината.

СИМВОЛИЗИРА ранните стъпки към осъзнаване ценностите в материалния свят; идеи или ентусиазъм, които, ако бъдат развити, могат да прераснат в добра кариера, която ще донесе мате­риално и емоционално удовлетворе­ние

ТЪЛКУВАНЕ

права: сериозен млад човек, който буди доверие; чести, но желани промени в живота; реална възможност за започ­ване на нещо ново; старание; настойчивост; целеустреме­ност; за да се развият творческите способности, са необ­ходими време и грижи; ново хоби; идеализъм в любовта

обърната: пропуснати добри шансове в кариерата или лю­бовта; липса на въображение и чувство за хумор; некон­тактност; разточителност

В съседство с:

 • Силата - конструктивно използване на творческата енергия
 • Петица пентакли - изневяра от женска страна
 • Тройка жезли - осъществени амбиции в резултат на упорит труд
 • Обърната: с Петица пентакли - разплащане


РИЦАР НА ПЕНТАКЛИТЕ

Рицарят на пентаклите

Съответства на зимното слънцестоене

Ключова дума - завършеност

СИМВОЛИЗИРА трудолюбието на чо­века и стремежа за непрекъснато движе­ние; необходимостта да се отдава енер­гията на другите, да се пазят богатствата в природата и плодородието на земята

ТЪЛКУВАНЕ

права: интелигентен млад човек, който носи отговорност за действията си; надежден бизнес партньор; върнати заеми; благотворителност в различни области; амбиции, съчета­ни с търпение, упоритост и целенасоченост

обърната: бездействие; грешки в работата; физическа и психическа умора; грубо властолюбив; нетърпимост към чуждото мнение

В съседство с:

 • Седмица чаши - оказана помощ на приятели
 • Четворка мечове - преодоляване на собствен недостатък
 • Жезлите - вид признание, повишение
 • Обърната: с Пажа на мечовете - бездействие и непочтеност


КРАЛИЦА НА ПЕНТАКЛИТЕ

Кралица на пентаклите

Управляващ знак - Телец

Ключова дума - благородство

СИМВОЛИЗИРА женската сила, благо­родство и чувственост; самоуважени­ето и грижата за другите; разкоша и комфорта във всичките им форми

ТЪЛКУВАНЕ

права: силна, трудолюбива и великодушна жена, щедра и го­това да окаже поискана помощ; добър съветник в бизнес-начинанията; необходимост от грижливо разпределение на материалните средства и енергията, за да се осигури стабилност в живота на семейството

обърната: предупреждава за беда или болест на психическа основа; променливи настроения и подозрителност; необ­ходимост да се промени начинът на живот

В съседство с:

 • Императрицата - семейна преданост
 • Папата - за мъж: брак с млада жена
 • Асо жезли - изобретателност, проявена от жена
 • Обърната: с Осмица чаши - нехайство по отношение на здравето

КРАЛ НА ПЕНТАКЛИТЕ

Крал ня пентаклите

Управляващ знак - Козирог

Ключова дума - гордост

СИМВОЛИЗИРА човешката гордост; лидерството; стремежа да се заеме дос­тойно място в обществото; радостта от заработеното с честен труд; усъвършен­стването на личността в науката и твор­чеството

ТЪЛКУВАНЕ

права: интелигентен, опитен, влиятелен човек, който има определени способности да претворява творческите си идеи в живота; сръчен и ловък, но и пресметлив мъж; стремеж към разгръщане и преуспяване в бизнеса; вяр­ност в брака

обърната: необмислени рискове; прикрит и подъл против­ник; колега, който ни се води, ни се кара; трудности във взаимоотношенията; невидима опасност; съмнения

В съседство с:

 • Света - опасност от необмислени постъпки
 • Тройка пентакли - човек, с големи изисквания към себе си
 • Мечовете - предупреждава за опасност, беда
 • Обърната: с Петица жезли - съмнения в толерантността на колеги

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme