Facebook Страница

Значения на Таро големи Аркани I част

Индекс на статията

0 ГЛУПАКЪТ

Управляваща планета - Уран

Число 0 Ключова дума - избор

СИМВОЛИЗИРА - импулса при започване на нещо ново, при внезапни хрум-вания за нетрадиционни действия, желание за приключения; ентусиазъм и решителност, които неочаквано обхващат личността и без да преценява предстоящите трудности, се втурва напред.

 


0 ГЛУПАКЪТ


Управляваща планета - Уран
Число 0 Ключова дума - избор

СИМВОЛИЗИРА - импулса при започване на нещо ново, при внезапни хрум-вания за нетрадиционни действия, желание за приключения; ентусиазъм и решителност, които неочаквано обхващат личността и без да преценява предстоящите трудности, се втурва напред.

ТЪЛКУВАНЕ

права: необходимост от обмисляне на идеите и начинанията; пристъпване към важен избор в живота; новите шансове трябва да бъдат огледани, а поривите - правилно дозирани

обърната: съмнения, колебания, проява на малодушие и из-бор на по-лесни начини за действие; трябва да се избягва импулсивността; недискретност; небрежност; разсеяност; непредпазливост

В съседство с:
Императора - правилен избор на професия
Седмица пентакли - напразно безпокойство
Асо чаши - личностна реализация; признание
Двойка мечове - любовни заблуди
I МАГЪТ

Управляваща планета - Меркурий
Число - 1 (неделимост)
Ключова дума - размисъл

СИМВОЛИЗИРА влиянието на духов-ното над материалното; Възможностите на магическите действия да придават друг смисъл на реалните неща.

ТЪЛКУВАНЕ
права: човек, на когото може да се разчита, който при опре-делени обстоятелства може да въздейства върху обстановката с цел да я промени към по-добро; от друта страна - плановсте трябва да са ясни и да се мисли самостоятелно; трябва да се проявява тактичност и да се налагат строги норми на поведение; организационен талант; творчески способности; самоувереност обърната: предупреждава да не се допускат излишни компромиси; риск от измама и да не се прилага такава; всяка проява на неуверсност и страх ще бъде наказана; да се вземе предвид мястото и значението на съседните карти

В съседство с:
Императора - досадно покровителство
Колесницата - неочакван бърз успех
Силата - неправилно използване на енергията

Луната - раздяла с илюзиите


II ПАПЕСАТА

Управляваща планета - Луна

Число 2(двойственост)

Ключова дума - пасивност

СИМВОЛИЗИРА творчеството, интуи­тивното познание; само при съчетава­не на уединението с обкръжаващата природа може да се прояви тайнстве­ната сила на мъдростта, която е скри­та в човека

ТЪЛКУВАНЕ

права: философски наклонности и достъп до знания, скрити от много хора; на преден план е вътрешното духовно бо­гатство; търсене отговор на въпросите за смисъла на жи­вота; реализация; осъзнаване; силна интуиция; решител­ност; мъдрост

обърната: способностите не се използват в правилна посо­ка; бягството от шума и напрегнатото всекидневие води до загуба на вдъхновение; избликът на твърде голяма емоционалност може да доведе до припряност и допуска­не на грешки; повърхностни знания; надменност

В съседство с: Папата - неравен брак

Провесения - саможертва в името на висока цел

Смъртта - отмъщение

Дявола - гибелна страст


III ИМПЕРАТРИЦАТА


Управляваща планета - Венера
Число 3 (активност)
Ключова дума - устойчивост

СИМВОЛИЗИРА уравновесения разум и абсолютната мъдрост; любовта като самоотдаване и самореализация; подсказва, че основата на всички тайни е великата загадка на раждането, свързана със земното сътворение

ТЪЛКУВАНЕ
права: успех в начинанията; положителните усилия трябва да се съчетават с разума, за да се избегнат неразумни желания и грешни стъпки в кариерата; да се разширяват деловите контакти; да се оказва помощ на другите; предприемчивост;материалнастабилност;дълголетие

обърната: преследване на неосъществими цели; потискане на чувствата или отдаване на порочни желания; проява на неоправдано самочувствие; опасност от материални и финансови загуби; развалени приятелства или колегиални взаимоотношения; разпиляване; бездействие

В съседство с:
Влюбените - несигурен жизнен път
Колесницата - опасност от травма на крайниците
Провесения - заслужена компенсация (може и отмъщение)
Умереността - получаване на наследство, по-малко от очакваното


IV ИМПЕРАТОРЪТ

императора

Управляващ знак - Овен

Число 4 (воля)

Кточова дума -покровителство

СИМВОЛИЗИРА - бащинство, покровителство, авторитет и законност; стремеж към независимост; амбициите, тласкащи човека напред; самоуважението, необходимо по трудния житейски път; възможността човек да открие и използва вътрешните си сили и способности

ТЪЛКУВАНЕ

права: изискват се решителни действия за материализиране на творческите идеи; нов бизнес; заемане на активна жизнена позиция; определен успех в резулгат на проницателни решения, лишени от моментни настроения или емоции; създаване на семейство; за жените - помощ от авторитетна личност; осъществяване на мечтите; духовна активност; водачество; защита; сполучливо оползотворена възможност

обърната: високомерие и консерватизъм; несправяне със сложни житейски ситуации; изпадане в изолация вследствие на собствени грешки и допусната слабост; попадане под зависимост; липса на зрялост

 

в съседство с:

Отшелника - духовно усъвършенстване

Кулата - покоряване

Съда - спечелване на съдебно дело

Четворка пентакли - желана бизнесстабилност


V ПАПАТА

Управляващ знак - Телец

Число 5 (движение)

Клюочова дума - опит

Папата

СИМВОЛИЗИРА духовната мъдрост и откриване на пътя към по-дълбоко разбиране на висшите закони на живота; връзката меж­ду човешкaro съзнание и интуицията; проя­вата на съчувствие към болката на другите;

спазването на традициите и принципите на справедливостта; осъзнаването на собствената индивидуалност

ТЪЛКУВАНЕ

права: търсене отговор на философски въпроси и насочване към дадено учение или религия; успешно разрешаване на пробле­ми от различно естество; интелигентност и вдъхновение; тър­пимост и снизходителност; означава и подкрепа от силна и влиятетлна личност; милосърдие; доброта; вдъхновение

обьрната: двойственост в мисли и действия; разумът тряб­ва да преобладава над страстите, в противен случай има опасност от провал - в личен или делови план; нарушава­не на собствените принципи; властване и изопачаване на истината; неразумна щедрост; прекомерна любезност


VI ВЛЮБЕНИТЕ

 

Управляващ знак - Близнаци

Число 6 (хармония)

Ключова дума - вдъхновение

Влюбените

СИМВОЛИЗИРА единството между противоположностите, хармонията между мъжкото и женското начало и трудният път към нея; духовността, вдъхновението; интуитивния избор на нивото на подсъзнанието

ТЪЛКУВАНЕ

права: правилният избор носи успех, особено при емоцио­нална връзка; хармония в отношенията; стабилност; в бизнеса - леко забавяне; добро съчетание между интуи­цияи интелект; препятствия по пътя към успеха; решени­ята се колебаят между противоречиви сили - нерешител­ността в този случай е по-лоша от неправилния избор; трябва да се продължи към целта и да не се отстъпва пред трудностите; привличане; любов; красота

обьрната: неравностойна връзка; възможна изневяра и оттам разрив в отношенията между двамата; временни делови проблеми, свързани с вътрешни противоречия в самата личност и липса на тактичност; неуспех; осуетен брак

всьседство с:

Кулата - провал на делова връзка или брак

Седмица пентакли - изкушение от пари или богатство

Двойка жезли - неудовлетворено желание

Девятка мечове - отчаян избор

 


VII КОЛЕСНИЦАТА

Управляващ знак - Рак

Число 7 (вглъбяване)

Кточова дума - надежда

Колесницата

 

СИМВОЛИЗИРА моментите, когато разумът е способен от най-тъмните съ­бития да излезе на светло; нови надежди за успех чрез промяна и чрез движение напред; необходимостта човек да следва своите цели; щедростта на съдбата, коя­то дава възможност да се поправи мина лото, като се започне животът отново

ТЪЛКУВАНЕ

права: успешно приключване на творчески проект или друга дейност; преодоляване на проблеми - здравословни или свързани с вътрешни колебания; силните е желания и волята помагат да се тръгне по нов път към нови борби и трудности, от които човек излиза като по-силна личност; триумф; приятно пътуване

обърната: конфликти от различен характер ще забавят движението; отлагане на планове; провалени срещи, страх и колебания пред новостите; кавги; спорове; съдебни дела; поражение; нечестна победа; пропуснати възможности в последния момент

в съседство с:

Колелото - край на вътрешните колебания

Шестица пентакли - решение за благотворителност

Седмица чаши - предстоящ избор на работни обекти

Тройка мечове - преодоляна враждебност


 

VIII СПРАВЕДЛИВОСТТА

Справедливостта

Управляващ знак - Везни

Число 8 (равновесие)

Ключова дума - обективност

СИМВОЛИЗИРА земната справедливост, която се нуждае от превръзка на очите, за да не попада под влиянието на неистини; везните служат за претегляне на фактите, за да се достигне до обективната истина; равновесието на духа и умението да се намира общ език с околните

ТЪЛКУВАНЕ

права: необходимост от трезва оценка на ситуацията и вземане на обективни решения; да се използват посредничеството и общуването; не трябва да се преследват само материални ус­пехи, а да се вземе под внимание и духовното; трябва да се следва както съдбата, така и съвестта, за да се получи призна­ние; желание за образование; почтеност; неподкyпност

обърната: спорове за наследства и имоти няма да се разре­шават; надмощие в бизнеса; трябва да се погледне исти­ната в очите и да се потърси личната вина, за да може да се продължи напред; неравенство; съдебни усложнения; предубеденост

в съседство с:

Кулата - неприятно събитие, което проваля плановете

Тройка пентакли - изпълнение на имуществени претенции Седмица жезли - победа над конкуренти

Девятка мечове - възтържествуване на истината

 


X ОТШЕЛНИКЪТ

Управляващ знак - Дева

Число 9 (творчество)

Ключова дума - самопознание

Отшелника

СИМВОЛИЗИРА свободата сред дивата природа; възможността човек да намери мир със себе си, да се концентрира и да търси отговор на интересуващите го въпроси и да преосмисли духовните си ценности

ТЪЛКУВАНЕ

права: самота, затвореност или определена дискретност; предупреждава за някои скорошни неблагополучия по отношение на кариерата или неприятности в бизнеса; изисква преоценка на принципите и действията чрез оттегляне от активна дейност и уединение; благоразумност

обърната: говори за отхвърлена помощ и непродуктивен начин на живот; прибързани действия; прояви на егоизъм, завист, користолюбие, дребнавост; прикритост; неоправдана предпазливост; страх

в съседство с:

Императрицата - важно изследване или откритие

Императора - тиха лудост

Колелото - интуитивни способности

Слънцето - подлост, лицемерие

 


Х КОЛЕЛОТО

Управляващапланета - Юпитер

Число 10 (успехи)

Ключова дума - промени

Колелото

СИМВОЛИЗИРА неочаквана промяна към добро или не; изисква вглеждане в себе си, защото често при резки промени се обвинява съдбата или всеки друг, а не се търси личната вина; оста на ко­лелото е неподвижна и посочва скритото "Аз" в човека, а горната част на ко­лелото разкрива панорамата на живота

ТЪЛКУВАНЕ

права: една от най-добрите карти; нов етап в живота, внезапен шанс, който трябва да се използва,

защото няма да се повтори - може да е в бизнеса дългоочаквана сделка или в личния живот

любов от пръв поглед; разсейва подозрения за болести; ус­пех; изобилие;

щастие; в близост до лоши карти намалява опасността, сочена от тях, а засилва значението на добрите

обърната: да се гледа на проблемите отстрани като страничен наблюдател;

очакваната промяна се бави, необходимо е търпение и да не се допускат противоречиви действия;

неочаквани загуби; лош късмет; провал; неочаквани неприятности

в съседство с:

Мага - възможност да се избягнат неуспехите

Провесения - по-бързо осъществяване на плановете от очакваното

Дявола - по-малки последици от неразумни действия

Кулата - преодолян страх пред непредвидимото

 

 


ХI СИЛАТА

Управляващ знак - Лъв

Число 11 (непостоянство) Ключова дума - отговорност

Силата

СИМВОЛИЗИРА контрола върху енергията и насочването й в желаната посока; грубите природни пориви (лъва) могат да бъдат както пробудени, така и укротени, Т.е. силната жизнена енергия е възможно да се използва само от съзнателните и отговорни личности

ТЪЛКУВАНЕ

права: от една страна, е задължително да се подхожда конструк­тивно към вътрешния гняв, а от друга - да не се изпада в безс­мислено самосъжаление; да се пристъпва смело и решително към дадена сигуация, като се преодолява несигурността в собствените сили и се слуша вътрешния г.лас; успехи в кари­ерата, но в бизнеса - повишено внимание към конкуренцията

обърната: попадане под нечия зависимост и загуба на само­контрола; лични неуспехи; неправилни реакции в сложни ситуации, а спонтанните импулси са лош съветник; неп­реодолими трудности; разногласия; страх пред неизвест­ното; злоупотреба с власт

в съседство С:

Колелото - намиране начини за справяне с конкуренцията

Пепща пентакли - добър изход от неприятна ситуация

Краля на чаши-ге - получаване на помощ от влиятешш лич-

ност

Осмица мечове - отстраняване от важен проект

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme